Αλίμονο στον αφτόδουλο πολίτη, που φτασμένος στα έσχατα της απελπισίας παραδίνεται, για να σωθεί, στο έλεος του Θεού και στους νόμους των Κλεφτών-Κώστας Βάρναλης

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

email επικοινωνίας : gnda.agia.barbara@gmail.com ** Τηλεφωνικό κέντρο: 213.207.2900

16.11.11

Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των Νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ. : 210 5230825 FAX : 210 5239238 Α
Α.Δ.Α……………………………
ΦΕΚ 2466/Β/4-11-2011
Aθήνα 10/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076

ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-5-05 (ΦΕΚ 740/Β/05) Απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των Νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/Α/01) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ.»  ........

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για την ορθολογική λειτουργία της εφημερίας των Νοσοκομείων της Αττικής βάσει της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.84627/25-7-11 (ΦΕΚ 1681/Β/11) Απόφαση Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», οι Παράγραφοι Α΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της υπ’ αριθμ.Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23-5-2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) Απόφασης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ.Υ4δ/Γ.Π. οικ.26033/3-3-11 (ΦΕΚ 349/Β/11) όμοια, αντικαθίστανται ως εξής :
Τα Νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου Αττικής ομαδοποιούνται λειτουργικά σε
τέσσερις Ομάδες και περιλαμβάνουν Νοσοκομεία Γενικής Εφημερίας (Γ.Ε), Νοσοκομεία Μερικής Εφημερίας (Μ.Ε) και Νοσοκομεία Ειδικής Εφημερίας (Ε. Ε), όπως παρακάτω:

Α. ΟΜΑΔΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
Α.1. Α΄ ΟΜΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
1. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 2. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 3. Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. και Ε.Ε. 4. 7Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ι.Κ.Α. (Παράρτημα Γ.Ν.Ν.Ι.«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ») ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 5. Γενικό Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας Αθήνας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ως  Νοσοκομείο Μ.Ε. 6. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας «Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ», ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 7. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΠΕΝΤΕΛΗΣ», ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 8. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 9. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 10. Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «'Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 11. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» Αθήνας, ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 12. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε 13. «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ως Νοσοκομείο Ε.Ε  14. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 15. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 16. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας-Μαιευτήριο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 17. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 18. Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ως Νοσοκομείο Ε.Ε 19. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε 20. Νοσοκομείο Δερματικών Νόσων Αττικής «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε

Α.2. Β΄ ΟΜΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
1. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. και Ε.Ε. 2. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 3. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 4. 1Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ι.Κ.Α. (Παράρτημα Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ») ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 5. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας "Π. & Α. ΚΥΡΙΑKOΥ", ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 6. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 7. Οφθαλμιατρείο Αθήνας, ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 8. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων "ΠΕΝΤΕΛΗΣ", ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 9. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ως Νοσοκομείο Ε.Ε 10. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής "ΚΑΤ", ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 11. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ", ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 12. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας-Μαιευτήριο "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 13. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α), ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 14. Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ως Νοσοκομείο Ε.Ε 15. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς "ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ", ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 16. Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας ''Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ", ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 17. Νοσοκομείο Δερματικών Νόσων Αττικής 'Ά. ΣΥΓΓΡΟΣ", ως Νοσοκομείο Ε.Ε

Α.3. Γ΄ ΟΜΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
1. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»-Ε.Ε.Σ. ως
Νοσοκομείο Γ.Ε. 2. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. και Ε.Ε. 3. Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 4. Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 5. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓ. ΣΟΦΙΑ», ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 6. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΠΕΝΤΕΛΗΣ», ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 7. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» Αθήνας, ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 8. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 9. Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο. Αθήνας «Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 10. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αττικής «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 11. «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ως Νοσοκομείο Ε.Ε 12. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 13. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 14. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 15. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας-Μαιευτήριο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 16. Νοσοκομείο Δερματικών Νόσων Αττικής «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ", ως Νοσοκομείο Ε.Ε 17. Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 18. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 19. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε.

Α.4. Δ' ΟΜΑΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
1. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. και Ε.Ε.2. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΛΑΙΚΟ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 3. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. και Ε.Ε.  4. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Η ΕΛΠΙΣ» ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 5. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ-Η ΑΓ. ΕΛΕΝΗ» ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 6. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθήνας «Π. & Α. ΚΥΡΙΑKOΥ», ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 7. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων, "ΠΕΝΤΕΛΗΣ", ως Νοσοκομείο Γ.Ε. 8. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 'ΆΡΕΤΑΙΕΙΟ", ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 9. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ» Αθήνας, ως Νοσοκομείο Μ.Ε. 10. Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 11. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 12. «ΩΝΑΣΕΙΟ» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ως Νοσοκομείο Ε.Ε 13. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 14. Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας-Μαιευτήριο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 15. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Ψ.Ν.Α), ως Νοσοκομείο Ε.Ε. 16. Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ως Νοσοκομείο Ε.Ε 17. Νοσοκομείο Δερματικών Νόσων Αττικής «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ», ως Νοσοκομείο Ε.Ε Β. Η Παράγραφος Β παραμένει ως έχει.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Γ.1 ΟΜΑΔΑ Α'
Γ.1.1 Το Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»: Η παράγραφος Γ.1.1.Α. καταργείται.
Β. Για πνευμονολογικά περιστατικά εφημερεύει καθημερινά Σάββατα - Κυριακές και Αργίες σε 24/ωρη βάση. Γ. Για έκτακτα Θωρακοχειρουργικά περιστατικά εφημερεύει σε 24/ωρη βάση στην Ομάδα Α΄ και Δ΄ Γ.1.2 Το Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»: Η παράγραφος Γ.1.2.Α. καταργείται. Β. Δέχεται έκτακτα Αγγειοχειρουργικά κάθε μέρα από 08:00 - 14:30 στην Πρωινή Λειτουργία. Γ. Μαιευτικά περιστατικά από 14:30-08:00 επομένης. Γ.1.3 Το 7ο Θεραπευτήριο Ι.Κ.Α. εφημερεύει κάθε 4η ημέρα στην Ομάδα Α’, στο ωράριο λειτουργίας του Διασυνδεόμενου Νοσοκομείου (Γ.Ν.Ν.Ι. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»)
Γ.2 ΟΜΑΔΑ Β'
Γ.2.1 Το Γ.Ν.Α "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ", Α. Σε Κύρια Εφημερία λειτουργεί από 14:30 έως 21 :00. Β. Την επόμενη της Κύριας Εφημερίας δεν δέχεται έκτακτα περιστατικά. Γ. Σε πρωινή Λειτουργία δέχεται έκτακτα περιστατικά από 08:00-14:30. Δ. Εφημερεύει επίσης ένα Σάββατο κάθε μήνα με ωράριο από 08:00-14:30 και τις Αργίες από 08:00-14:30, όταν εφημερεύει η Ομάδα Β'.

Γ.2.2. ΤΟ 1ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ι.Κ.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ»),Α. Σε Κύρια Εφημερία λειτουργεί από 14:30 έως 21 :00. για όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες Β. Την επόμενη της Κύριας Εφημερίας δεν δέχεται έκτακτα περιστατικά. Γ. Σε πρωινή Λειτουργία δέχεται έκτακτα περιστατικά από 08:00-14:30 για όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες Δ. Εφημερεύει επίσης ένα Σάββατο κάθε μήνα με ωράριο από 08:00-14:30 και τις Αργίες από 08:00-14:30, όταν εφημερεύει η Ομάδα Β'.

Γ.3 ΟΜΑΔΑ Γ΄
Γ.3.1 Το Γ.Ν.Μ. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» την μεθεπομένη της Κύριας εφημερίας στην πρωινή Λειτουργία του δεν δέχεται έκτακτα πνευμονολογικά περιστατικά. Η παράγραφος Γ.3.2. καταργείται.

Γ.4. ΟΜΑΔΑ Δ'
Γ.4.1 Το Γ.Ν.Α «ΚΑΤ»: Α. Την παραμονή της Κύριας Εφημερίας, στην Πρωινή του Λειτουργία, δεν δέχεται έκτακτα παθολογικά, καρδιολογικά και Νευρολογικά περιστατικά. Β. Κατά την Κύρια Εφημερία τα τμήματα: Παθολογικό, Καρδιολογικό και Νευρολογικό λειτουργούν για έκτακτα περιστατικά από 14:30-22:00. Γ. Εφημερεύει για Θωρακοχειρουργικά περιστατικά σε 24/ωρη βάση (από 08:00-08:00) στις ομάδες Γ΄ και Δ' Δ. Για περιστατικά Πλαστικής Χειρουργικής εφημερεύει σε 24/ωρη βάση εναλλάξ με το Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Ε. Για Γναθοχειρουργικά περιστατικά εφημερεύει σε 24/ωρη βάση (από 08:00-08:00) στην ομάδα Δ’. Γ.4.2 Το Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Α. Για Αιματολογικά και Οδοντιατρικά περιστατικά λειτουργεί κατά την Πρωινή Λειτουργία και εφημερεύει κατά την Κύρια Εφημερία της ομάδας Δ. Η παράγραφος Γ.4.4. καταργείται.

Γ.5. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.
Για τα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ. Φ.700/54/83604/31-8-11 (ΦΕΚ 1948/Β/11) των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Άμυνας. Η παράγραφος Δ.7.3. καταργείται. Η παράγραφος Δ.8.1. καταργείται. Δ.10. Για τα Θωρακοχειρουργικά περιστατικά τα Νοσοκομεία : Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ», Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» εφημερεύουν σε 24/ωρη βάση. Για τα Γναθοχειρουργικά περιστατικά τα Νοσοκομεία : Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», εφημερεύουν σε 24/ωρη βάση, την ημέρα της Κύριας Εφημερίας του Νοσοκομείου.

Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Στα πλαίσια της διασύνδεσης των Νοσοκομείων, μεταφέρεται το Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» από την Β΄ στη Δ΄ Ομάδα και θα συνεφημερεύει πλέον με το Γ.Ν.Νίκαιας « Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» στο ίδιο ωράριο και για τις ίδιες ειδικότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούνται όσοι έχουν απωθημένα με τους Δημόσιους Φορείς, να μην αναρτούν σχόλια εδώ.