Αλίμονο στον αφτόδουλο πολίτη, που φτασμένος στα έσχατα της απελπισίας παραδίνεται, για να σωθεί, στο έλεος του Θεού και στους νόμους των Κλεφτών-Κώστας Βάρναλης

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

email επικοινωνίας : gnda.agia.barbara@gmail.com ** Τηλεφωνικό κέντρο: 213.207.2900

13.4.11

∆ώρο Πάσχα: ποιοι, πόσο, πότε


Οδηγός για τον υπολογισµό του και τις ηµεροµηνίες καταβολής του σε µισθωτούς και συνταξιούχους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ


Εναν χρήσιµο οδηγό για το «κουτσουρεµένο» δώρο Πάσχα που θα δοθείσε µισθωτούς και συνταξιούχους παρουσιάζουν σήµερα «ΤΑ ΝΕΑ». 

Τονίζεται ότι το επίδοµα Πάσχα δεν θα καταβληθεί καθόλου ή θα δοθεί µε περικοπές σε χιλιάδες εργαζοµένους και συνταξιούχους. Το δώρο του Πάσχα στους συνταξιούχους του ΙΚΑ θα αρχίσει να καταβάλλεται από αύριο, Πέµπτη, ενώ την ίδια µέρα θα δοθεί καιστους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου καθώςκαι του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ). 
Η σύνταξη του Μαΐου στους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου θα καταβληθεί τη Μεγάλη ∆ευτέρα. 
Για τους ασφαλισµένους του ΟΓΑ, η καταβολή του δώρου έχει αρχίσει από την 1η Απριλίου µαζί µετη σύνταξη του Απριλίου, µε πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασµούς τους ή σε λογαριασµούς ΕΛΤΑ που έχουν επιλέξει για την πληρωµή των συντάξεων. 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ. Το επιδόµα (δώρο) Πάσχα καθορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ. Προϋπόθεση είναι οι συνταξιούχοι να έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους. Από τον ηλικιακό περιορισµό εξαιρούνται: 
n οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας n οι συνταξιοδοτούµενοι βάσει των διατάξεων του Ν. 612/1977, καθώς και µε όλες τις διατάξειςοι οποίες παραπέµπουν σε αυτές n οι συνταξιοδοτούµενοι µε το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή οικοδοµικών επαγγελµάτων, καθώς και όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 (10.500 ένσηµα, εκ των οποίων 7.500 βαρέα) 
n οι συνταξιοδοτούµενοι λόγω θανάτου σύζυγοι και γονείς n τα συνταξιοδοτούµενα λόγω θανάτου τέκνα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 18ο ή, εφόσον σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και αυτά που έχουν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελµα. 
Το συγκεκριµένο επίδοµα θα καταβάλλεται και στους ασφαλισµένους και συνταξιούχους οιοποίοι λαµβάνουν το εξωιδρυµατικό επίδοµα. Τονίζεται ότι το επίδοµα Πάσχα χορηγείται στους συνταξιούχους των οποίων η καταβαλλόµενη κύρια σύνταξη, στην οποία συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, το επίδοµα απόλυτης αναπηρίας καθώς και τα επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, υπολογιζόµενη σε δωδεκάµηνη βάση, δεν υπερβαίνει µηνιαίως το ποσό των 2.500 ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του πο σού, τα επιδόµατα µειώνονται αναλόγως, ώστε τοεξαγόµενο ποσό, στο οποίο συνυπολογίζονται και τα προαναφερόµενα επιδόµατα, να µην υπερβαίνει αυτό το όριο. Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις που χορηγούνται περισσότερες της µιας συντάξεις, για την εξεύρεση του ορίου των 2.500 ευρώθα λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσό της µεγαλύτερης σύνταξης. 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Ολοι οι µισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν απότον εργοδότη τους δώρο Πάσχα. Γιατον υπολογισµό του ποσού του δώρου Πάσχα λαµβάνεται υπόψη ο τρόποςαµοιβής των µισθωτών, δηλαδή αν αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή µεµισθό. Η χρονική περίοδος πουυπολογίζεται το δώρο είναι από την 1ηΙανουαρίου µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δικαιούται να λάβει µισό µηνιαίο µισθό αν αµείβεται µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια αν αµείβεται µε ηµεροµίσθιο. Σε περίπτωση όµως που η σχέση εργασίας κάποιου µισθωτού µε τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: προκειµένου για αµειβόµενο µε µισθό, ποσό ίσο µε 1/15του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο ανάλογα µετον συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ ηµερολογιακές ηµέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ηµέρες δικαιούται ανάλογο κλάσµα για δώρο Πάσχα. 

Το δώρο Πάσχακαταβάλλεται το αργότερο τη Μεγάλη Τετάρτη.Για το δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. 
n ∆εν αφαιρείται αλλά λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του δώρου Πάσχα ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και µετά τον τοκετό. 
n Tοχρονικόδιάστηµακατά το οποίο εργαζόµενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειµένου να συµµετάσχει σε εξετάσεις. n Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωµάτευση από ασφαλιστικό οργανισµό. 
n Αν ο µισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, θα αφαιρεθούν µόνο οι ηµέρεςπου έλαβε επίδοµα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα. 
n ∆εν υπολογίζονται οι µέρες κατά τις οποίες ο µισθωτός απείχε από την εργασία τουαδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές. 
Πληρωµές µισθών, δώρων παρά την απεργία
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ υπόσχονται οι εργαζόµενοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι θα γίνει η καταβολή της µισθοδοσίας του Απριλίου και του δώρου του Πάσχα στο ∆ηµόσιο, καθώς παρά την τετραήµερη απεργία τους που έχει αρχίσει από χθες, δεσµεύονται ότι τα εντάλµατα πληρωµών θα σταλούν κανονικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Σύµφωνα µε δηλώσεις στα «ΝΕΑ» του προέδρου των εργαζοµένων στο ΓενικόΛογιστήριο Γιώργου Σάµαρη, η προκαταβολή της µισθοδοσίας του Απριλίου στο ∆ηµόσιο θα γίνει κανονικά στις 13 Απριλίου. Κανονικά επίσης, σύµφωνα µε τους εργαζοµένους, θα καταβληθούν τόσο το δώρο του Πάσχα όσο και οι συντάξεις προς τους συνταξιούχους. «Οι εργαζόµενοι στο Γενικό Λογιστήριο, µε αίσθηµα ευθύνης και επιδεικνύοντας έµπρακτα τηνκοινωνική τους ευαισθησία και αλληλεγγύητους προς τους δοκιµαζόµενους συνταξιούχους, δεσµεύονται ότι τόσο οι συντάξεις όσο και το δώρο του Πάσχαθα καταβληθούν κανονικά», επισηµαίνεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες οσύλλογος των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου. Τοσωµατείο ζητεί να µη µεταφερθούν αρµοδιότητες διαχείρισης των κρατικών διαθεσίµων από το Λογιστήριο στον Οργανισµό ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ).

Τι ισχύει για το ∆ηµόσιο
Σε ό,τι αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους, υπενθυµίζεται ότι ο 13ος και o 14ος µισθός αναπροσαρµόζονται σε επίπεδα αρκετά χαµηλότερα. 
Eτσι, µε βάση το νέο καθεστώς χορηγούνται µόνο 1.000  ευρώ συνολικά (250 ευρώ δώρο Πάσχα, 250 επίδοµα αδείας και 500 δώρο Χριστουγέννων) στους εργαζοµένους στο ∆ηµόσιο. Τα 1.000 ευρώ τα λαµβάνουν µόνον όσοι έχουν µισθό κάτω των 3.000  ευρώ µεικτά, µαζί µε τα επιδόµατα. 

Πηγή: tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούνται όσοι έχουν απωθημένα με τους Δημόσιους Φορείς, να μην αναρτούν σχόλια εδώ.